PODROBNÁ PRAVIDLA
SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „Oblečení na rok“

 

Tato pravidla jsou vydána za účelem pořádaní spotřebitelské soutěže Oblečení na rok (dále jen „Kampaň“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Obchodní společnost MADETA a.s. se sídlem Rudolfovská tř. 246/83, 370 01 České Budějovice, IČ 63275635, (dále jen „Organizátor“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 1. 5. 2023 do 23:59 hodin dne 31. 7. 2023 nebo do vyprodání zásob produktu Jihočeský tvaroh & jogurt označeného soutěžním víčkem (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž nazvanou „Oblečení na rok“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně. Pravidla a podmínky Kampaně jsou k dispozici na internetové stránce www.obleceninarok.cz

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ
2.1. Zákazník – spotřebitel s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice (včetně spotřebitelů, kteří ještě nenabyli plné svéprávnosti – ti se mohou zapojit do soutěže se souhlasem, případně prostřednictvím zákonného zástupce) (dále jen „Účastník“) se zapojí do soutěže o (i) oblečení CityZen na rok zdarma (ii) voucher do e-shopu CityZen v hodnotě 1 000 Kč (iii) balíček Madeta (dále jen „Výhra“) tím, že splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech, zejména:
2.1.1. v Době konání zakoupí v libovolném obchodě některý z níže uvedených dezertů společnosti Madeta:
– Jihočeský tvaroh & jogurt bílý 135 g
– Jihočeský tvaroh & jogurt jahoda 135 g
– Jihočeský tvaroh & jogurt čokoláda 135 g
– Jihočeský tvaroh & jogurt vanilka 135 g
– Jihočeský tvaroh & jogurt broskev 135 g
– Jihočeský tvaroh & jogurt stracciatella 135 g
(dále jen „Produkt“) se soutěžním víčkem (na soutěžním víčku jsou obrázky oblečení CityZen) a unikátní kód natištěný na spodní části papírového obalu Produktu vloží do registračního formuláře uvedeného na webových stránkách www.obleceninarok.cz.
2.2. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:
– Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;
– K platbě použijí kartu, které nejsou oprávnění držitelé;
– Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;
– Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace;
– Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Madetě a společnosti CityZen, jakož i k osobám s Madetou a CityZenem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
2.3. Organizátor výslovně zákazníky upozorňuje, že tato Kampaň není určena pro podnikatele.
2.4. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
2.5. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této Kampaně změnit pravidla nebo Kampaň omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.obleceninarok.cz. V takovém případě nemají Účastníci soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.

3. DALŠÍ PODMÍNKY – URČENÍ VÝHERCE A DORUČENÍ VÝHRY
3.1. Účastník, který splní podmínky pro účast v Kampani uvedené v těchto pravidlech, se zařadí do slosování o Výhru.
3.2. Organizátor vybere výherce v celkem třech slosováních, které proběhnou v termínech:
– 1. losování v týdnu od 1. 6. 2023 do 9. 6. 2023;
– 2. losování v týdnu od 1. 7. 2023 do 7. 7. 2023.
– 3. losování v týdnu od 1. 8. 2023 do 9. 8. 2023.
3.3. V každém slosování vybere Organizátor určitý počet vítězů Výhry (i) oblečení CityZen na rok zdarma, a to následujícím způsobem
– 1. losování – 1 výherce;
– 2. losování – 1 výherce;
– 3. losování – 1 výherce.
3.4. V každém slosování vybere Organizátor vítěze Výhry (ii) voucher do e-shopu CityZen v hodnotě 1 000 Kč, a to následujícím způsobem:
– 1. losování – 30 výherců;
– 2. losování – 30 výherců;
– 3. losování – 30 výherců.
3.5. Zároveň v každém slosování vybere Organizátor vítěze Výhry (iii) balíček Madeta, a to následujícím způsobem:
– 1. losování – 20 výherců;
– 2. losování – 20 výherců;
– 3. losování – 20 výherců.
3.6. Každý Účastník se může do Kampaně zapojit po Dobu konání i vícekrát, tedy zaslat více soutěžních karet, a tím zvýšit svou šanci v losování.
3.7. Výběr Výherce proběhne prostřednictvím náhodného losu, a to nejpozději v termínech uvedených v odst. 3.2. těchto podmínek. Účastníkem zaslané soutěžní kódy budou do soutěže zařazeni po celou Dobu konání pro všechna slosování. Vyřazují se pouze soutěžní kódy, které byly již jednou vylosovány a staly se výherními, a soutěžní kódy Účastníků, kteří nesplnili podmínky Kampaně.
3.8. Výhercem se stává Účastník, kterého Organizátor vylosuje prostřednictvím náhodného mechanismu, přičemž na jeden vylosovaný kód lze získat pouze jednu Výhru. Zjistí-li se, že vylosovaný Výherce nesplňuje podmínky Kampaně, nemá nárok na Výhru a Organizátor je oprávněn vylosovat náhradního Výherce.
3.9. Účastník, který se stane Výhercem, bude o této skutečnosti informován e-mailem ze strany Organizátora, přičemž v rámci tohoto e-mailu obdrží Výherce informace o předání Výhry.

4. VÝHRY V KAMPANI
4.1. Předmětem Výhry v Kampani jsou:
– 3x oblečení CityZen na rok zdarma*
– 60x balíček Madeta (balíček obsahuje 1x frisbee Madeta, 1x DUO Madeta, 1x chladivý ručník ve sportovní lahvi Madeta, 1x reflexní pásku Madeta, 1x lupa Madeta)
– 90x voucher do e-shopu CityZen v hodnotě 1 000 Kč**
*Nákup v celkové hodnotě 25 000 Kč na www.cityzenwear.cz formou pěti voucherů v hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Vouchery budou zaslány Výherci jednorázově. Vouchery musí být vyčerpány do 31. 7. 2024. Po tomto datu je nebude možné uplatnit. Při vrácení zboží se vrací hodnota nákupu zpět ve formě voucheru. Nikoliv formou peněz.
** Voucher na nákup na www.cityzenwear.cz bude zaslán Výherci jednorázově. Voucher musí být vyčerpán do 31. 7. 2024. Při vrácení zboží se vrací hodnota nákupu zpět ve formě voucheru. Nikoliv formou peněz.
4.2. Na poskytnutí Výhry nemá Účastník garantovaný nárok.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA KAMPANĚ
5.1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou jiného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla Kampaně včetně doby jejího trvání nebo právo
v libovolném momentu Kampaň zcela ukončit. U Výhry nelze požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.
5.2. Organizátor neodpovídá za nedoručení Výhry v případě změny nebo chybného uvedení doručovací adresy Výherce ani v případě, že Výherce nebude na uvedené adrese zastižen.

6. OSOBNÍ ÚDAJE
6.1. Zapojením do Kampaně, tj. registrací do Kampaně prostřednictvím registračního formuláře, dle článku IV. těchto pravidel, každý soutěžící:
– uděluje organizátorovi Kampaně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy, kterou Organizátorovi poskytne v souvislosti se svou účastí v soutěži, pro obchodní a marketingové účely, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení;
– uděluje Organizátorovi v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v Kampani Organizátorovi poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Kampani, předání výhry ze slosování a pro další obchodní a marketingové účely, a to na dobu 2 (slovy: dvou) let;
– souhlasí se zveřejněním jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech organizátora a dalších komunikačních médiích (včetně webových stránek www.madeta.cz, na Facebookové stránce MADETA a.s., Instagramovém profilu MADETA a.s. a Tik Tokovém profilu MADETA a.s.
– vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem;
– uděluje pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním Kampaně a předáváním Výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje Organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.
6.2. Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematizovaně a mechanicky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 28 a § 29 zákona č. 110/2019 Sb., tj. že má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud Soutěžící zjistí nebo se domnívá, že Organizátor, coby správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje soutěžícího nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu, doplnil je, nebo zlikvidoval. Písemné odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v Kampani, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti sankcí. Tato pravidla, jak jsou zde uvedená, jsou v rámci Kampaně jediná úplná a konečná.
7.2. V ostatním se Kampaň, a tudíž vztahy mezi Účastníky a Organizátory, řídí právním řádem České republiky.
7.3. Účast v Kampani je dobrovolná a Účastník svou účastí v Kampani vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel Účastníkem Kampaně či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Účastníka z Kampaně.
7.4. Platná pravidla ve svém plném znění jsou po Dobu konání Kampaně zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.obleceninarok.cz. Každý Účastník Kampaně je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro účast v Kampani plně a bezvýhradně závazná.

V Českých Budějovicích dne 25. 4. 2023

Akce platí od 1. 5. 2023 do 31. 7. 2023
Kontakt: madeta@madeta.cz
www: www.madeta.cz

Pořadatelem je MADETA a.s.